off-Nibroll

"HOWL"/////////////// "HOWL"

/////////////// Mikuni Yanaihara (2007)

/////////////// DVD, duration ; 4:05


/////////////// credit
director : Mikuni Yanaihara
camera & edit : Keisuke Takahashi

performer :
Shouichiro Suzuki, Makoto Yazawa,
Keisuke Yamamoto, Tomomitsu Adachi,
Reiko Inage, Reiko Takayama, Syuhei Fuchino,
Nei Hasegawa, Yubie Mitsuse,
Daishi Arisaka, Miho Shibayama

/////////////// exhibition
Oct. 2009. “Artist meets KURASHIKI vol.5”
@OHARA Museum. Japan

Sep. 2008. “jeune creation 2008”
@Grande Halle De La Villette, Paris, Furance

Dec. 2007. “public=un+public”
@ Media Theque, Sendai, Japan